STANOVY SDRUŽENÍ

 

1. Název sdružení: Jakub
2. Sídlo: Horní Libchava 155, 471 11 Horní Libchva
3. Cíl činnosti: Jakub je dobrovolným sdružením,které se zakládá za účelem
pomoci při opravě a využití kostela sv.Jakuba Většího,který se nalézá v obci Horní Libchava. Činnost sdružení bude zejména spočívat v dobrovolné péči o kostel sv. Jakuba Většího, podpoře aktivit směřujících k jeho opravě a poté i využití. Všechnu tuto činnost bude sdružení vyvíjet pod odborným dozorem orgánu památkové peče a ostatních státních i nestátních organizací, které jsou do opravy kostela zapojeny.
K zajištění své činnosti bude sdružení usilovat o získání sponzorů či příspěvků a dotací, jakož i provozovat vlastní příležitostnou výdělečnou činnost.
4. Členství:


4.1 Vznik a zánik členství:

Řádným členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let za podmínky, že zaplatí vstupní členský příspěvek ve výši …..(studenti řádného studia polovinu) a že její členství bude na návrh stávajícího člena schváleno shromážděním. Každý člen se zapisuje do do seznamu členů sdružení, kam uvede své plné jméno, rodné číslo a kontaktní adresu. Členové sdružení jsou povinni platit roční členské příspěvky.

Členství ve sdružení zanikne:
-vystoupením (na základě písemné odhlášky)
-vyloučením (o vyloučení rozhoduje shromáždění členů nadpoloviční většinou)
-jedná-li člen v rozporu se stanovami sdružení
-bude-li odsouzen za úmyslný trestný čin
-nezaplatí-li přes písemnou výzvu členské příspěvky
-nezúčastňuje-li se aktivně činnosti sdružení, ani jej aktivně jinak nepodporuje
-úmrtím člena nebo zánikem sdružení

Na základě rozhodnutí shromáždění může být uděleno fyzické nebo právnické osobě, která se výrazně přičinila o podporu cílů sdružení, čestné členství. Čestní členové nemají hlasovací právo a nejsou povinni platit členské příspěvky,formou placení těchto či jiných příspěvků mohou přispívat dobrovolně na činnost sdružení. Čestné členství může být rozhodnutím sdružení odňato, jedná-li čestný člen v rozporu se zájmy sdružení nebo bude-li odsouzen za úmyslný trestný čin.
4.2 Práva a povinnosti členů:
Členové sdružení mají právo
-být informován o veškeré činnosti sdružení
-podílet se na rozhodování sdružení hlasováním na shromáždění
-volit a být voleni do orgánů sdružení
-navrhovat rozhodnutí
-zúčastnit se akcí pořádaných sdružením
Členové sdružení jsou povinni
-účastnit se aktivně činnosti sdružení nebo podporovat činnost sdružení jiným významným způsobem
-dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí přijatá shromážděním a výkonnou radou
-dodržovat vnitřní řád sdružení stanovující povinnosti člena vyplývající z cílů sdružení
-chránit majetek a dobré jméno sdružení
-řádně platit členské příspěvky

5. Orgány sdružení:
5.1 Nejvyšším orgánem sdružení je shromáždění. Shromáždění svolává výkonná rada nejméně jednou ročně v souladu s ustanoveními vnitřního řádu sdružení.Mimořádné shromáždění může být svoláno nejméně jednou třetinou počtu členů sdružení, stvrzeno písemnou formou. V tomto případě je výkonná rada povinna je svolat nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu. Každý člen má jeden hlas.K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nejméně nadpoloviční většiny přítomných členů. O rozhodnutích přijatých na shromážděních musí být pořízen zápis.
Shromáždění zejména:
-rozhoduje o zániku sdružení
-rozhoduje o přijetí nových členů
-rozhoduje o vyloučení členů
-rozhoduje o udělení čestného členství
-rozhoduje o případném sloučení sdružení s jiným subjektem a tím o jeho zániku (jeden ze způsobů)
-rozhoduje o přijetí či změně stanov
-rozhoduje o vnitřním řádu sdružení
-rozhoduje o výši členských příspěvků na příští rok
-volí členy výkonné rady, hospodáře a revizora
-schvaluje směry činnosti a rozpočet pro následující období
-schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření za uplynulé období

5.2 Výkonným orgánem sdružení je výkonná rada. Výkonná rada se skládá ze třech členů. Výkonná rada je volena jednou ročně na pravidelném shromáždění. Do kompetence výkonné rady náleží zajištění realizace rozhodnutí shromáždění, zastupování sdružení vůči třetím osobám a rozhodování o použití finančních prostředků sdružení. Výkonná rada se schází dle potřeby a z jejího jednání musí být pořízen zápis. Výkonná rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Rozhodnutí mohou být přijímána také bez svolání výkonné rady - v tomto případě musí člen výkonné rady doložit své stanovisko písemně. Tato písemná stanoviska budou evidována spolu se zápisy z přímého jednání výkonné rady v příslušné dokumentaci sdružení
Při zastupování sdružení navenek jsou členové výkonné rady oprávněni jednat jménem sdružení každý samostatně, případně ve zvláštních případech písemně pověřit jednáním dalšího člena sdružení. Ve všech případech jsou tyto jednající osoby vázány rozhodnutím přijatým dle předchozího odstavce.
Členové výkonné rady jsou ze své činnosti odpovědni shromáždění. Do doby zvolení výkonné rady jedná jménem sdružení přípravný výbor.

6. Hospodaření sdružení:
Příjmy sdružení budou tvořeny vstupními a členskými příspěvky, finanční podporou, dary a dotacemi jiných právnických či fyzických osob a příjmy z činnosti úzce spojených s cíli sdružení, případně vlastní výdělečnou činností či jinými příjmy.
Veškeré získané finanční prostředky budou použity na účely v bodě tři stanov.
Sdružení povede vlastní účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. Za správnost vedení účetnictví je zodpovědný hospodář volený shromážděním.Za způsob hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada. Účetnictví sdružení bude kontrolovat revizor zvolený shromážděním.
7. Zánik sdružení:
-rozhodnutím shromáždění o jeho rozpuštění či sloučení s jiným subjektem a tím o jeho zániku (jeden ze způsobů)
-pravomocným rozhodnutím MV ČR o jeho rozpuštění
Likvidaci majetku povede likvidátor. Případný majetkový zůstatek bude věnován na opravy a údržbu kostela sv. Jakuba Většího ve smyslu bodu 3 stanov, případně na opravu jiných kulturních památek dle rozhodnutí shromáždění a po dohodě s orgány památkové péče.
8. Závěrečné ustanovení:
-Sdružení Jakub vzniká jako právnická osoba dnem registrace ve smyslu zákona č.83/1990 Sb.
-Jakékoliv změny a doplňky stanov spadají do výlučné pravomoci shromáždění a nabývají účinnosti dnem registrace ve smyslu zákona 83/1990 Sb.
-Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra

NAHORU