STÁLÁ EXPOZICE - BUDOUCÍ VYUŽITÍ

 

Kostel sv. Jakuba Většího
Muzeum vztahů českých a německých věřících

Mgr. Ladislav Smejkal, Okresní vlastivědné muzeum Česká Lípa


Téměř neznatelné stopy hradu Klinštejn na návrší při vjezdu do Horní Libchavy od České Lípy jsou upozorněním na středověké dějiny obce, rozložené charakteristickým způsobem kolonizace 13.-14. století, podél cesty a potoka.
Hornolibchavský zámek Berků z Dubé byl postaven v renesančním slohu v době největšího rozmachu rodu. Svou polohou pod Klinštejnem ustupuje poněkud do pozadí zájmu. V současnosti je zanedbaný a proto nevynikají tvaroslovné znaky renesančních štítů.
Proto zůstává hlavní nápadnou dominantou obce farní kostel sv. Jakuba Většího. Svým zasvěcením náleží do rodiny evropských svatojakubských kostelů. Popularita svatojakubských poutí vede v posledních letech k pokusům o vzájemné propojení svatojakubských chrámů jako jisté hodnoty evropských kulturních dějin.
Prováděná rekonstrukce kostela v Horní Libchavě vytvoří podmínky pro výstavní prostor, který by sloužil k expozici věnované vztahům českých a německých věřících. Témata expozice se sama nabízejí: dějiny maltézského řádu a jeho působení v severních Čechách od středověku a úloha českých kněží v prostředí německé většiny v pohraničí(v 19. a 20. století, byla jedna třetina duchovních na zdejších farách a klášterech českého původu a stávali se prostředníky mezi českou a německou komunitou).
V okolí působilo také mnoho zajímavých osobností spojených se zdejším krajem: Jiří Pavel Ruckl (1882-1937), rodák ze Skalice patřil k čelným politikům lidové strany a měl blízko k prezidentu Benešovi, proslul jako hlavní organizátor sjezdu katolíků v ČSR v roce 1935 - úspěšného pokusu vytvořit protiváhu henleinovskému separatismu. Litoměřický biskup Antonín Alois Weber, významný odpůrce nacistického totalirismu, Litoměřický biskup Štěpán, kardinál Trochta, vězeň obou totalit a obnovitel litoměřické diecéze.
A konečně širším tématem by se mohl stát život kněží pronásledovaných nacismem a komunismem v širším kontextu historického vývoje včetně kontroverzních otázek odsunu německého obyvatelstva.

NAHORU